Phiên ngoại: Cá nóc chịu khổ

Lời mở đầu: Một con cá nóc muốn hôn Tiểu Hổ, nhưng lại đột nhiên nhớ tới mình là một con cá nóc có độc, nhưng cũng là cá a.

Mà cá. . . là đồ ăn. . . mà Tiểu Hổ thích nhất. . .

Cho nên! Câu chuyện bắt đầu! Tiếp tục đọc