Hủy off Spring day!

Thật có lỗi, do đội nòng cốt bị bận đột xuất, cho nên buổi off chủ nhật ngày 16 phải hủy!

Lâu sẽ offline vào một ngày nào đó sớm nhất có thể. Thành thật xin lỗi với các bạn đã phải sắp xếp lại lịch trình đến off với AQL.

*dập đầu tạ lỗi*